Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Logy z 3rd-party programov (externé programy)

Pri tejto metóde je základom zistenia funkčnosti programu výstupný súbor charakterizujúci priebeh vykonávania programu. Doručený email s log - suborom do CM servera sa analyzuje a na základe nastavených kritérií sa vyhodnotí či program vykonal operáciu úspešne, alebo chybne.

Nastavenia na CM portáli

Určenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera

Zobrazenie externých programov na CM portáli

Upozornenie v poruchách

Spôsoby prevzatia logov z programov tretích strán

Logy do Servera CM na vyhodnotenia môžu prísť dvoma principiálnymi cestami.

 1. Aplikácia má sama možnosť odosielať maily a je teda schopná odoslať log do CM Servera
 2. Aplikácia ukladá log na disk a jeho prírastok si dokáže prevziať C-Monitor, ktorý ho následne odošle do Servera CM.

Nastavenia na CM portáli

Všetky nastavenia sa vykonávajú v Admin .zóna -> Externé programy. A sú v dvoch úrovniach

 1. Definícia/ parametre typu externého programu s kritériami úspešnosti / neúspešnosti
 2. Priradenie definovaného typu externému programu k počítaču s určením intervalov, v ktorých má log do Servera CM prísť (rozvrh)

 

Definícia - parametre externých programov

Ide o zadefinovanie spôsobu spracovania prijatého logu. Server CM musí jednoznačne vedieť, akého typu log prišiel, to jest z akého programu pochádza. Následne podľa toho sa bude log vyhodnocovať, podľa priradených kritérií. Ak máte rovnaký program na viacerých počítačoch a aj rovnako sa bude určovať úspešnosť, tak takúto definíciu robíte iba jednu. (V rozvrhoch externých programov využijete túto definíciu na spracovanie logov z viacerých PC)

 

Vysvetlenie k vybranej položke v dialógu pre Pridanie typu Externého programu 

Výsledok programu je posielaný - sú tu možnosti  

1.Ako samostatný email,  čo znamená, že je očakávaný mail generovaný sledovanou aplikáciou 

2. v emaile z C-Monitora,  čo znamená, že log súbor prevzal C-Monitor  a následne kryptovane odoslal do Servera CM. Je tu upozornenie, že v predmete správy musí byť CM-ID a licenčné číslo. O pár riadkov nižšie je popísané kam tieto požadované údaje v C-Monitore zapísať.

Ostatné položky by mali byť dostatočne jasné.

Parametre pre zadefinovanie externého programu
Obrázek: Parametre pre zadefinovanie externého programu

Rozvrhy externých programov - priradenie log súboru k počítaču v CM

Základným organizačným prvkom v CM je počítač s priradeným CM-ID. Každý typ poruchy (mimo druhej časti C-Desk) sa viaže k nejakému počítaču. Táto logika zostáva aj v Externých programoch. Znamená to, že ak keby ste si dávali posielať log z počítača, ktorý v CM nie je, musíte vyhodnocovanie realizovať vo väzbe k nejakému počítaču s CM-ID.

Dôvod prečo sa táto časť priradenia volá Rozvrhy externých programov, je že log sa musí posielať pravidelne. Log je očakávaný do určitého intervalu, definovanom v rozvrhu, a keď nepríde, tak je možné povedať, že došlo k chybe, ktorú treba riešiť.

Vytvorenie rozvrhu k externému programu začína výberom počítača, na ktorý bude naviazané vyhodnocovanie. V prípade, že sa logy posielajú pomocou C-Monitora, musíte zvoliť počítač, ktorý logy odosiela, lebo inak nebudú vyhodnotené.

Vysvetlenia k vybraným položkám v dialógu pre Pridanie rozvrhu Externého programu

 1. Meno úlohy - toto už je názov, ktorý môže presne popisovať vec, ktorá sa kontroluje. Nemusí to byť obecný názov.
 2. Popis úlohy - pole je čisto informatívneho charakteru pre Vás
 3. Typ externého programu - tu si vyberte typ, ktorý ste definovali v predchádzajúcom kroku,
 4. Porucha bude poslaná  - možnosť obmedziť emailových príjemcov. Nastavenie porúch k externým programom nájdete v Admin.zóna -> Parametre -> Nastavenia porúch a vyberte položku Externé programy.
 5. Čas spúšťania, Perióda, Interval doručenia správy ... -  vyjadruje čas, kedy sa program spustí a očakáva prijatie logu. Pokiaľ bude vyhodnotenie porúch v dňových intervaloch, na presnej hodine veľmi nezáleží. Upozorňujeme, že čas spúšťania si musíte nastaviť manuálne aj na strane počítača a musia byť zhodné s údajmi v Serveri CM
 6. Filter emailových správ - použite pre odlíšenie už konkrétnej aplikácie, ktorú sledujete. V prípade, že ide o log poslaný z C-Monitora, používajte pre rozlišovanie len položky Predmet mailu, názov prílohy. Ostatné položky sú dané C-Monitorom a nie sú vhodné pre odlíšenie. Niečo však vždy zadať musíte, inak správa nebude priradená k tomuto rozvrhu

Rozvrh externého programu

Obrázek: Rozvrh externého programu

Určenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera

Emailovú adresu, ktorú je nutné zadať pre odosielanie správ do CM servera nájdete v nastavení C-Monitor klienta ktoréhokoľvek počítača, ktorý je registrovaný na vašom CM serveri v časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> otvoríte si ktorýkoľvek PC, časť Parametre pre emailovú komunikáciu  medzi C-Monitor klientom a CM serverom ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Určenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera

Obrázek: Určenie emailovej adresy pre odosielanie správ do CM servera

Prevzatie logu do CM servera cez C-Monitor

Ak log súbor má byť odoslaný C-Monitorom sú tu viaceré možnosti  a závisí na dvoch otázkach :

 1. Či sa dá aplikácia spustiť pomocou C-Monitora cez naplánovanú úlohu v C-Scheduleri
 2. Či je potrebné posielať log súbor v šifrovanej forme


Aplikácia sa dá naplánovať cez C-Monitor, log je potrebné posielať v šifrovanej forme.

Pre tento prípad nastavte na Serveri CM v type ext. programu „Výsledok programu je posielaný - v emaile z C-Monitora.“

Ďalej otvorte C-MonitorConsole -> Scheduler, zvoľte vytvorenie novej úlohy (ikona PLUS) a vyplňte potrebné položky :

 1. V záložke General

Name (Description) - pomenovanie úlohy podľa vášho usúdenia
Command line - spúšťací príkaz aplikácie aj s parametrami. Ak ide o názov s medzerami, dajte celú cestu aj s názvom programu do úvodzoviek a potom napíšte parametre. Dôležité nezabudnúť podpísať program ikonou kľúčika .
StartUp directory
Interval (periódu spúšťania) v súvislosti s údajmi v záložke Advanced

2. V záložke Accounts

ak má byť aplikácia spustená pod iným používateľom než je spustený C-Monitor.

3.V záložke Results

Záložke Results v nastavení C-Monitor pravidelnej úlohy

Obrázek: Záložke Results v nastavení C-Monitor pravidelnej úlohy

zaškrtnúť wait for execution result and archive it or send it via email
Result file - nasmerovať na súbor, v ktorom sa vytvára/dopĺňa záznam k vyhodnoteniu
Get only Result File addition - ak ide o súbor, do ktorého sa budú stále pridávať záznamy, treba posielať iba prírastky  

4.V záložke Archive

Send result (or temporary) File with subject (empty means „do not send“) - sem zapísať CM-ID číslo licencie v zložených zátvorkách a reťazec, podľa ktorého budete priraďovať k externým programom.  Číslo licencie viete získať na viacerých miestach, napríklad zo Servera CM v Admin. zóne -> C-Monitor klient -> Licencie a po otvorení licencie z daného PC je to hneď prvý riadok. Alebo pomocou aplikácie apklite.exe umiestnenej v koreňovom adresári C-Monitor adresára na počítači. 

Záložku E-mail ponechávate prázdnu. Odoslané logy z počítača by už mali byť správne zaradené.

 

Aplikácia sa dá naplánovať cez C-Monitor, log nie je potrebné posielať v šifrovanej forme.

V tomto prípade, pôjde o dve zásadné zmeny voči predchádzajúcemu prípadu (A).

1. Pre tento prípad nastavte na Serveri CM v type ext. programu „Výsledok programu je posielaný - ako samostatný email.“

2. Bude posielaný email z C-Monitora prostredníctvom nastavení v záložke E-Mail a urobíme :

V záložke Archive
Send result (or temporary) File with subject (empty means „do not send“) - ponechať prázdne

V záložke E-Mail

From - akákoľvek platná emailová adresa, na ktorú môže byť doručené oznámenie v prípade chyby odoslania mailu do Servera CM
To -  zberná emailová adresa Servera CM. Viete ju prečítať napríklad V nastavení C-Monitor na PC, kde nájdete položku Adresa kam sa posielajú správy z C-Monitora
Subject, Text - sami si zvolíte ich znenie, musí korešpondovať s nastavením v type Externého programu a Rozvrhu (určite nesmú byť prekážkou správneho zaradenia v Serveri CM)
Compress attachments with ZIP compression - v tomto prípade ju určite odškrtnite, Server CM by nevedel prílohu prečítať, nakoľko sa pri doručení logov k externým programom nepočíta s kompresiou.   

 

Aplikácia sa nedá naplánovať cez C-Monitor, log je potrebné posielať v šifrovanej forme.

Tento prípad je neriešiteľný, ale nemyslíme si, že by ste ho niekedy potrebovali  

 

Zobrazenie externých programov na CM portáli

Logy z externých programov sa vyhodnocujú na CM serveri a nastavenia si môžete pozrieť na CM portáli v časti  CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny ->  Externé programi.

Zobrazenie externých programov v zónach

Obrázek: Zobrazenie externých programov v zónach

Upozornenie v poruchách

V poruchách (CM IT monitoring -> Upozornenia -> Poruchy) sa nachádzajú informácie o zlyhaní sledovania externých programov.

Zobrazenie v poruchách na CM portáli

Obrázek: Zobrazenie v poruchách na CM portáli
Obrázky: 
Parametre pre zadefinovanie externého programu Rozvrh externého programu Záložke Results v nastavení C-Monitor pravidelnej úlohy Zobrazenie externých programov v zónachZobrazenie v poruchách na CM portáli