Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Na koncových zákazníkov

Výber reportov pre zákazníka :


Reporty k výročným hodnoteniam

1. Sumárny report zo servisu s CM

2. Komplexný mix stavu a porúch počítačov

3. Konfigurácia zálohovania

4. Zoznam inštalovaného licencovaného SW 

5. Zoznam hardvéru
 

Reporty vhodné k pravidelnému informovaniu o priebehu servisu :

1. Prehľad porúch na počítačoch

2. Štatistika požiadaviek z helpdesku na zákazníka (viac na webe CDESK)

 

Ostatné protokoly vhodné pre zákazníka

1. Protokol o hmotnej zodpovednosti

2. Týždenný plán zálohovania

 

Výber reportov pre zákazníka :

Reporty k výročným hodnoteniam


Sumárny report zo servisu s CM

Sumárny report zo servisu s CM poskytuje komplexné zobrazenie stavu prostredia u zákazníka. Sú v ňom prehľadne zahrnuté štatistiky dostupnosti kritických serverov a služieb, zálohovaní, sledovaných parametrov počítačov, na konci reportu je pridaný prehľad z CDESKu s informáciou o plnení požiadaviek  a hodnotení od zákazníka. Sumárny report si dokážete nakonfigurovať podľa potrieb, vypnete to, čo u zákazníka nepoužívate a report bude pre zákazníka vždy aktuálny - bez nadbytočných informácií.

Cesta pre vytvorenie sumárneho reportu

Úvodné načítavanie s možnosťou uložiť nastaavenie parametrov pre vytváranie reportu

Nastavenia reportu

Sumárny report zo servisu s CM

Obrázek: Sumárny report zo servisu s CM
Komplexný mix stavu a porúch počítačov

Komplexný mix stavu porúch slúži na zobrazenie zaťaženia počítačov. Hovorí o tom, či je daný počítač postačujúci pre prácu používateľa, konkrétne sa sleduje vyťaženie CPU, RAM a disková aktivita. Ďalej sa v tomto reporte zobrazujú chyby, ktoré sa na počítačoch vyskytujú.

Report sa nachádza v časti CM IT monitoring -> Manažérske informácie -> Reporty, ako typ reportu si zvolíte Zoznam PC, kontaktov a následne si zo zoznamu vyberiete report Komplexný mix stavu a porúch počítačov, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Postup pre vytvorenie reportu Komplexný mix stavu a porúch počítačov

Obrázek: Postup pre vytvorenie reportu Komplexný mix stavu a porúch počítačov

Vo výstupnom reporte sú v prvých troch riadkoch zobrazené hodnoty zaťaženia počítača. Zelené riadky hovoria o tom, že napríklad pamäť RAM je v počítačoch dostačujúca, a preto je aj táto hodnota napísaná zeleným písmom, ale napr. pre PC s označením VASNB05 je veľmi vyťažovaný disk a prípadná výmena za rýchlejší by mohla používateľovi urýchliť prácu.

Výstupný report Komplexný mix stavu a porúch počítačov

Obrázek: Výstupný report Komplexný mix stavu a porúch počítačov

 

Konfigurácia zálohovania

Report Konfigurácia zálohovania slúži na zobrazenie nastavení zálohovacích úloh naplánovaných prostredníctvom C-Monitor klienta. V reporte je zobrazené čo a kam sa zálohuje, v akých intervaloch sa vykonáva zálohovanie a koľko záloh sa ukladá na disku. Nachádza sa tu aj informácia o poslednej úspešne vykonanej zálohe.

Tento report je prístupný v časti CM IT monitoring -> Manažérske informácie -> Reporty, ako typ reportu si zvolíte Zálohovanie a Image. Postup vytvorenia reportu aj výstupný report sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Postup pre vytvorenie reportu Konfigurácia zálohovania

Obrázek: Postup pre vytvorenie reportu Konfigurácia zálohovania

Postup pre vytvorenie reportu Konfigurácia zálohovania

Obrázek: Postup pre vytvorenie reportu Konfigurácia zálohovania

Výstupný report Konfigurácie zálohovania

Obrázek: Výstupný report Konfigurácie zálohovania

Zoznam inštalovaného licencovaného SW

Report Zoznamu inštalovaného licencovaného SW slúži na softvérový audit legálne nainštalovaného softvéru vo firme. Výstup zobrazuje, ktorý SW má evidovanú licenciu v systéme a ktorý nie. Postup vytvorenia reportu, ako aj výstupný report s vysvetlivkami je zobrazený na nasledujúcich obrázkoch.

Report si vytvoríte v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Audit SW a evidencia HW -> konkrétna spoločnosť.

Postup pre vytvorenie reportu Zoznam inštalovaného licencovaného SW

Obrázek: Postup pre vytvorenie reportu Zoznam inštalovaného licencovaného SW

Výstupný report Zoznam inštalovaného licencovaného SW

Obrázek: Výstupný report Zoznam inštalovaného licencovaného SW

Zoznam hardvéru (z HW evidencie - všetky PC a zariadenia)

V časti zoznam HW si môžete vygenerovať zoznam všetkých komponentov alebo len jedného zariadenia v spoločnosti aj s HW konfiguráciou. Report si vytvoríte v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Audit SW a evidencia HW -> konkrétna spoločnosť. Postupy vytvorenia reportu a výsledný report sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Postup pre vytvorenie reportu Zoznam hardvéru

Obrázek: Postup pre vytvorenie reportu Zoznam hardvéru

Výstupný report Zoznamu hardvéru

Obrázek: Výstupný report Zoznamu hardvéru

Postup pre vytvorenie reportu Zoznam hardvéru

Obrázek: Postup pre vytvorenie reportu Zoznam hardvéru

Výstupný report Zoznamu hardvéru
Obrázek: Výstupný report Zoznamu hardvéru

Reporty vhodné k pravidelnému informovaniu o priebehu servisu

 

Prehľad porúch na počítačoch

Prehľad porúch na počítačoch slúži na report aktuálnych porúch na počítačoch pre zákazníka. Report dostanete exportom aktuálneho výpisu z časti CM IT monitoring -> Upozornenia -> Poruchy na počítačoch kde si pomocou horného filtra vyhľadáte zariadenia vami požadovaného zákazníka a následne ich vyexportujete do Excelu.

Postup zobrazenia prehľadu porúch na počítačoch

Obrázek: Postup zobrazenia prehľadu porúch na počítačoch

Report prehľadu porúch na počítačoch

Obrázek: Report prehľadu porúch na počítačoch

Ostatné protokoly vhodné pre zákazníka

 

Protokol o hmotnej zodpovednosti


Na základe tejto dohody preberá zamestnanec  hmotnú zodpovednosť za zariadenie, ktoré mu bolo zapožičané z firmy v tomto prípade za zverený PC alebo NB. Protokol o hmotnej zodpovednosti sa dá ku každému zariadeniu, ktoré je registrované v CM vytvoriť priamo z HW a SW evidencie na CM portáli.

Kroky pre vytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti:

1. V časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Audit SW a evidencia HW  si zobrazíte konkrétnu firmu a do topológie kliknutím na pravá tlačidlo myši vložíte nový objekt kde do názvu zadáte meno a priezvisko zamestnanca pre ktorého chcete protokol o hmotnej zodpovednosti vystaviť a ako typ zvolíte niektorú možnosť z časti Osoba ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Postup pre vloženie nového podobjektu typpu osoba

Obrázek: Postup pre vloženie nového podobjektu typpu osoba

Kliknutím na tento objekt v topológii siete si zadáte vlastnosti objektu tzn.. kontaktné údaje zamestnanca ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vloženie detailov podobjektu

Obrázek: Vloženie detailov podobjektu

Následne si v topológii siete vyhľadáte zariadenie, ktoré chcete napr. novému zamestnancovi odovzdať a v časti Hmotne zodpovedná osoba si vyberiete zo zoznamu osobu ktorú ste pridali v predchádzajúcom kroku a nastavenia uložíte.

Priradenie zodpovednej osoby k zariadeniu

Obrázek: Priradenie zodpovednej osoby k zariadeniu

Protokol o hmotnej zodpovednosti môžete vygenerovať na dvoch miestach.

Ako prvé je to z evidenčnej karty zariadenia ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Vytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti z evidenčnej karty zariadenia

Obrázek: Vytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti z evidenčnej karty zariadenia

Vytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti z evidenčnej karty zariadenia
Obrázek: Vytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti z evidenčnej karty zariadenia

Druhý spôsob je cez Sprievodcu generovaním výkazov ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Vytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti cez sprievodcu generovaním výkazov
Obrázek: Vytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti cez sprievodcu generovaním výkazov

Export sa dá spraviť do Pdf alebo Excelu, odporúčame používať Excel, pretože sa v ňom dajú meniť hodnoty, skontrolujte si či sedí sériové číslo zariadenia pretože občas sa stane že sa sem zapíše sériové číslo základnej dosky.

Protokol o hmotnej zodpovednosti PDF
Obrázek: Protokol o hmotnej zodpovednosti PDF

Protokol o hmotnej zodpovednosti .xls

Obrázek: Protokol o hmotnej zodpovednosti .xls

 

Týždenný plán zálohovania

Tento report slúži na zobrazenie všetkých naplánovaných zálohovaní pre konkrétneho zákazníka rozdelených po dňoch. Vďaka tomuto reportu máte možnosť nastaviť zálohovania tak aby sa neprekrývali, pretože ak sa ukladajú na spoločné sieťové úložisko v prípade že sa vykonáva viacej zálohovaní naraz, zálohovanie je spomalené. Postup vytvorenia reportu ako aj výstupný report sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Postup pre vytvorenie reportu Týždenný plán zálohovania

Obrázek: Postup pre vytvorenie reportu Týždenný plán zálohovania

Postup pre vytvorenie reportu Týždenný plán zálohovania

Obrázek: Postup pre vytvorenie reportu Týždenný plán zálohovania

Report Týždenný plán zálohovania

Obrázek: Report Týždenný plán zálohovania

Obrázky: 
Postup pre vytvorenie reportu Komplexný mix stavu a porúch počítačovVýstupný report Komplexný mix stavu a porúch počítačovPostup pre vytvorenie reportu Konfigurácia zálohovaniaPostup pre vytvorenie reportu Konfigurácia zálohovaniaVýstupný report Konfigurácie zálohovaniaPostup pre vytvorenie reportu Zoznam inštalovaného licencovaného SWVýstupný report Zoznam inštalovaného licencovaného SWPostup pre vytvorenie reportu Zoznam hardvéruVýstupný report Zoznamu hardvéruPostup pre vytvorenie reportu Zoznam hardvéruVýstupný report Zoznamu hardvéruPostup pre vytvorenie reportu Štatistika požiadaviek z helpdesku na zákazníkaVýstupný report - Štatistika požiadaviek z helpdesku na zákazníkaZoznam aktuálne otvorených požiadaviek pre konkrétneho zákazníkaExport aktuálne otvorených porúch zákazníka do exceluPostup pre vytvorenie reportu Aktuálny stav požiadaviekPostup zobrazenia prehľadu porúch na počítačochReport prehľadu porúch na počítačochZobrazenie Štatistiky dostupnosti serverovŠtatistiky dostupnosti serverovZobrazenie Štatistiky z Online monitoringu Watches Štatistika z Online monitoringu Watches Výpis trvania porúch pre vybrané prípadyVýpis trvania porúch pre WatchesReport výpisu trvania porúch pre WatchesReport výpisu trvania porúch pre dostupnosť serverovReport výpisu trvania porúch pre zálohovaniePostup pre vloženie nového podobjektu typpu osobaVloženie detailov podobjektu Priradenie zodpovednej osoby k zariadeniuVytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti z evidenčnej karty zariadeniaVytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti z evidenčnej karty zariadeniaVytvorenie protokolu o hmotnej zodpovednosti cez sprievodcu generovaním výkazovProtokol o hmotnej zodpovednosti PDFProtokol o hmotnej zodpovednosti .xlsPostup pre vytvorenie reportu Týždenný plán zálohovaniaPostup pre vytvorenie reportu Týždenný plán zálohovaniaReport Týždenný plán zálohovania